Zoek op deze website
 
Welkom!
 
  Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  

Laatste nieuwsberichten | Alles 
9 september
Gezamenlijke STARTZONDAG op 9/9 
Gezamenlijk van start op de gezamenlijke STARTZONDAG op 9 september Op 9 september a.s. gaan onze kerkgemeenschappen in een gezamenlijke kerkdienst het startsein geven voor het komende seizoen. We hopen op veel goede gesprekken met elkaar. Tot de voorbereidingsgroep behoren Dick Haster, Inge Streekstra, Caroline Steenwijk en ds. Joachim Stegink.
Maar wat maakt een goed gesprek tot een goed gesprek? De voorbereidingsgroep heeft als thema gekozen: ‘Levenslessen delen’. Wat we meemaken heeft invloed op de manier waarop we in het leven en in het geloof staan. Als we daar met elkaar over in gesprek gaan kunnen we elkaar geestelijk voeden. We gaan kijken welke best wel ‘pittige levenslessen’ Jezus gegeven heeft in Marcus 9,34-9,1. U bent van harte uitgenodigd om zelf te komen anderen uit uw omgeving mee te nemen! In de voorbereidingsgroep willen we ook de onderlinge verbondenheid tussen onze kerkgemeenten versterken. Daarom hebben we bedacht om voorafgaande aan de dienst een gezamenlijk ontbijt in de Johanneskerk te organiseren waarbij we om 8.45 uur starten.
Wij vragen u om zelf per persoon 2 belegde broodjes of boterhammen mee te nemen, zodat we dit ook samen kunnen delen. De organisatie zal voor nog wat aanvullingen zorgen. Voor diegene die moeizaam ter been zijn zorgen we voor vervoer.  Na afloop zal er gelegenheid zijn om, naast een kopje koffie of thee kennis te maken met de diverse onderwerpen van het Kringenwerk. Graag zouden we voor maandag 27 augustus willen weten of u deel neemt aan het ontbijt of dat wij u kunnen komen ophalen.
Meer informatie of wilt u zich opgeven voor het ontbijt en/of het vervoer dan bent u welkom bij:
- Inge Streekstra, per email:  streekstra43@zonnet.nl
- Caroline Steenwijk, per e-mail caroline.steenwijk@kpnmail.nl of per telefoon (046) 410 53 43.
Wilt u in ieder geval alvast de datum noteren?
Wij zullen u op tijd verder informeren in het Kerknieuws of via de kerkdiensten of per e-mail.
Graag tot 9 september om 8.45 voor het ontbijt (of om 10.00 uur voor de dienst in de Johanneskerk)! Namens de voorbereidingsgroep
Ds. Joachim Stegink
[Opgenomen op: 02-08-2018]
Film Basiscatechese : Een Goed Gesprek 

[Opgenomen op: 12-07-2018]
Nieuwe Classis is een feit 
De classis: Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. Zoals u wellicht weet is de nieuwe classis een feit. Per 1 mei 2018 zijn zes classes samengevoegd tot de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. Tijdens de eerste vergadering is het nieuwe classisbestuur (BM) gekozen en is als volgt samengesteld, waarbij iedere oude classis is vertegenwoordigd. Voorzitter:   diaken Arie Haasnoot (West-Brabant) Vice-voorzitter:  ouderling Elly de Haan – Verduyn (Limburg), Scriba 2:   ds. Wim Dekker (Peel- en Kempenland) Financiën:   ouderling kerkrentmeester Cees van der Marel (Peel- en Kempenland) Lid:    ds. Hartman Out (Réunion Wallonne) Lid en notulist:  ouderling Jefta van Garderen (Limburg) Lid:    ouderling Albert Rozema (’s Hertogenbosch) Lid:    ouderling Ad Branderhorst (Heusden-Almkerk) Vacature voor scriba 1.
 
In de eerste vergadering is ook een beroep uitgebracht op ds. Marco Luijk voor de functie van classis-predikant. Classis-predikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk. Deze functie is gecreëerd in het kader van het proces Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale samenhang tussen gemeenten te vergroten. De predikant heeft inmiddels het beroep aangenomen en gaat per 1 september a.s. beginnen in zijn nieuwe functie. Hij zal op zondag 16 september om 15.00 uur worden bevestigd in de Protestantse Kerk van ’s Hertogenbosch.
 
Marco Luijk is momenteel predikant met een bijzondere opdracht voor de tbs-instelling de Pompestichting. Hiernaast is hij als geestelijk verzorger lid van het kernteam geestelijk verzorgers voor de Nationale Politie en bezig met de opbouw van geestelijke verzorging bij deze organisatie. Van 1993 tot eind 2017 was hij werkzaam als predikant in achtereenvolgens BoxmeerVierlingsbeek, Uitgeest-Akersloot, Oegstgeest en Wijchen-Leur en Batenburg. Luijk studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is afgestudeerd in geschiedenis van het Christendom in de moderne tijd, Ethiek en Vormingswerk.  Naast zijn predikantschap bekleedde Luijk meerdere bestuurlijke functies: kerkvisitator Gelderland, lid redactie theologisch tijdschrift Michsjol, voorzitter classis Edam-Zaandam, lid ACV NoordHolland, voorzitter missieprocuur Abdij van Berne Solidair met India, lid bestuur van Bond van Nederlandse Predikanten.
 
Wat doet een classis-predikant? De classis-predikant is het gezicht van de Protestantse Kerk in zijn of haar regio. Hij of zij bevordert onder meer de ontmoeting van de gemeenten. De classis-predikant signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen belemmert en verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping.
 
Afscheid Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen (RACV) Door de veranderde structuur komt per 31 augustus a.s. een eind aan de functie van RACV. Mevr. ds. Sophie Bloemert was tot nu toe de RACV voor heel Zuid-Nederland. Op zondag 2 september wordt in de Grote Kerk van Breda om 15.00 uur afscheid van haar genomen. Deze viering wordt voorbereid door Noord-Brabant en Limburg samen met Zeeland. Elly de Haan – Verduyn
[Opgenomen op: 10-07-2018]
28 augustus
Ouderenkring over Spullen 
Ouderenkring in de Ontmoetingskerk
Op dinsdag 28 augustus is er ouderenkring in de Ontmoetingskerk. We beginnen om 15.15 uur met een kopje koffie  of thee. Deze keer gaat het over “spullen”. In de loop der tijd verzamelen we heel wat spullen om ons heen. Als je kleiner moet gaan wonen, dan moet je opruimen en dat is vaak niet gemakkelijk. Vaak betreft het immers dingen waar we gehecht aan zijn geraakt. Soms gaat het bijvoorbeeld om iets dat we van onze ouders gekregen/geërfd hebben. Hoe kijkt de Bijbel naar spullen en bezittingen? Het zou mooi zijn als u iets zou kunnen meenemen, dat voor u heel belangrijk is om daar wat over te kunnen vertellen. Graag tot ziens op 28 augustus.
Pier Prins
[Opgenomen op: 10-07-2018]
De Wijsheid (van Salomo) in de zomertijd  
De Wijsheid (van Salomo) in de zomertijd (12, 19 en 26 augustus)
De laatste jaren was u gewend om tijdens de zomerperiode in de kerkdiensten in aanraking te komen met een zogenaamd deuterocanoniek Bijbelboek voorgeschoteld te krijgen, althans met gedeelten eruit. Ook deze komende zomertijd wilde ik weer een dergelijk boek aan de orde stellen en wel: De Wijsheid. Het is een boek met 19 hoofdstukken dat wordt toegeschreven aan koning Salomo. Want in het gedeelte 6: 22 tot 9: 38 is Salomo aan het woord, zonder dat zijn naam overigens genoemd wordt. Aangezien het boek ontstaan is rond het begin van de christelijke jaartelling kan Salomo het onmogelijk geschreven hebben. Die leefde immers veel eerder. Dit boek behoort tot de Joodse Wijsheidsliteratuur, waartoe ook boeken als Spreuken en Prediker worden gerekend. Het boek is een lofzang op de wijsheid. Vandaar ook de titel. Wijsheid komt van God en is vooral praktisch van aard. Het gaat er om hoe je je dient te gedragen in het dagelijkse leven. Wijsheid moet je niet verwarren met kennis. Je kunt veel weten en toch dwaas handelen. Het boek roept om via onderricht de wijsheid ter harte te nemen. In hoofdstuk 7 van het boek Wijsheid vinden we een mooie omschrijving van hoe de wijsheid er uit ziet.
De wijsheid heeft een geest die verstandig en heilig is,
uniek, veelzijdig, verfijnd, beweeglijk, helder, rein,
toegankelijk, onkwetsbaar, liefdevol, scherpzinnig,
onstuitbaar, weldadig, menslievend, standvastig,
onwrikbaar, onbezorgd, almachtig, alles overziend
en alle geesten doordringend,
hoe scherp, zuiver of subtiel ze ook zijn. De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt,
ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid.
Ze is de adem van Gods kracht,
de zuivere straling van de luister van de Almachtige;
niets dat onrein is kan haar binnendringen.
In haar schittert het eeuwige licht,
in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld
en zijn goedheid afgebeeld. Ze is één maar kan alles,
ze is onveranderlijk maar vernieuwt alles.
Ze gaat over op elk volgend geslacht van vrome mensen
en maakt hen tot vrienden van God,
en tot profeten.
Want God heeft alleen degene lief
die zijn leven deelt met de wijsheid.
In schoonheid overtreft ze de zon,
haar plaats is boven de sterren.
Ze is schitterender dan het daglicht,
want dat wordt gevolgd door de nacht,
maar de wijsheid wordt nooit verduisterd door het kwaad.
De wijsheid dus in de zomerkerk van dit jaar.  
[Opgenomen op: 10-07-2018]

Website PGGBU en privacy beleid

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese wet op bescherming van de privacy van personen. Om die reden zijn vrijwel alle foto's en films (maar ook de rubriek 'In Memoriam') die zichtbaar waren op deze website niet meer zichtbaar, omdat het ondoenlijk was om iedereen die op deze foto's/films te zien waren te benaderen voor toestemming. De definitieve beslissing hieromtrent is nog in behandeling bij het kerkbestuur. Dit kan in de nabije toekomst leiden tot een aanpassing van deze maatregel.

Webmaster, 23 mei 2018.

Kerkdiensten  | Alles 
26 augustus
09:00 uur Beek
26 augustus
10:30 uur Geleen, Ontmoetingskerk
2 september
10:00 uur Sittard, Johanneskerk
2 september
10:30 uur Geleen, Ontmoetingskerk

Vervoer naar de kerk
(Momenteel niet beschikbaar)

Kerkdienst beluisteren
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.

Filter informatie
U kunt hier aanvinken waarvan u informatie wil zien op deze website.
Geleen e.o.
Sittard e.o.

Actueel Agenda
Site Login & Privacy

een product van class automatisering geleen | © 2015