Zoek op deze website
 
Welkom!
 
Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  

Laatste nieuwsberichten | Alles 
Actie Kerkbalans 
Actie Kerkbalans 2017
“Mijn kerk verbindt ” is dit jaar het motto van de Actie Kerkbalans (AKB), die de gezamenlijke kerken in Nederland voeren voor het verwerven van de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). Deze VVB inkomsten vormen  de belangrijkste  financiële bron voor onze kerken en lopen (ook voor onze gemeente) terug door achteruitgang van het ledental. De verwachting is dat we in 2016 een opbrengst zullen realiseren van € 97500,--; een teruggang met 2,5% t.o.v. 2015. We hebben voor 2017 een opbrengst begroot van € 96000.,-- Laten we met elkaar proberen dit bedrag te realiseren ! De actie zal worden gehouden in de laatste twee weken van januari. U kunt een vrijwilliger aan de deur verwachten die de enveloppe afgeeft en met u afspreekt wanneer deze weer wordt opgehaald.
In sommige gevallen (bijv. de postadressen) wordt u gevraagd om uw reactie zelf af te geven in de Ontmoetingskerk.
Namens het AKB team, Eddy Roerdink
[Opgenomen op: 14-01-2017]
Terugblik 2016 door Pier Prins 
Terugblik 2016 
Evenals in voorgaande jaren, blik ik graag weer terug op een periode die we afgesloten hebben. In dit geval het jaar 2016. Terugkijkend op het voorbije jaar dan zijn er twee onderwerpen die ons als gemeente hebben beziggehouden en die meermaals op de agenda stonden van het moderamen en de kerkenraad, namelijk: de samenwerking met de Protestantse Gemeente te Sittard-Grevenbicht en de verkoop van de kerk, tuin, pastorie en koetshuis aan de Gemeente Beek. Meerdere gemeenteberaden zijn aan ook deze kwesties gewijd. Wat betreft de samenwerking met Sittard-Grevenbicht is het aantal gezamenlijke diensten in 2016 uitgebreid. Dit jaar vond voor het eerst elke tweede zondag van de maand een gezamenlijke dienst plaats naast de al bestaande gezamenlijke vieringen rond en in de vakantieperioden. In deze diensten op de tweede zondag van de maand was ruimte voor experimentele inbreng met voorbereiding door gemeenteleden. Door de bank genomen zijn de gezamenlijke diensten goed bezocht. De start van dit project op zondag 10 januari leverde niet alleen een goede opkomst op maar ook verrassend veel reacties. Voor het eerst ook werd een gezamenlijke startzondag (11 september) gehouden. De traditionele adventsmaaltijdviering (11 december) was eveneens voor het eerst samen. In november 2015 werd duidelijk dat van de zijde van Sittard-Grevenbicht een fusie op korte termijn er niet in zit. Tijdens een gemeenteberaad op zondag 21 februari besloten we om positief te blijven reageren op verdere samenwerking en door te gaan met de dingen waarmee we bezig waren. Zo zijn per 1 januari 2016 de basiscatechese- en 12 plusgroepen van beide gemeenten samengevoegd.
Het tweede onderwerp dat het hele jaar door de aandacht had, betrof de verkoop van het protestantse complex in Beek. Vanuit de Raad van Beheer zijn diverse gesprekken en onderhandelingen gevoerd met de wethouder van de gemeente Beek. Dit resulteerde uiteindelijk in een intentieverklaring van de kant van het College van B&W. Daarop moesten wij intern een procedure starten om goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen verkoop. Op donderdagavond 28 april was er een speciale gemeenteavond over de plannen om het geheel van de hand te doen. Van de aanwezigen had niemand bezwaar, waar door zowel de Raad van Beheer als de kerkenraad het besluit konden nemen om tot verkoop over te gaan. Ook tegen dit kerkenraadsbesluit is door niemand uit de gemeente bezwaar aangetekend. Na de zomer bleek echter dat er steeds minder (politiek) draagvlak kwam voor de toch wel ingrijpende planologische ingreep in het centrum van Beek. Uiteindelijk zag het college van B&W af van de aankoop.  De Raad van Beheer bezint zich nu op mogelijke verdere stappen ten aanzien van "Beek". Binnen de kerkenraad zijn er meerdere wisselingen geweest. Op zondag 17 januari hebben we in de kerkdienst in Urmond afscheid genomen van Wim Hoogstraten als ouderling, Riet Krijgsman-Rijper als ouderling en Jenny Kooistra-Homan als diaken. Verder zijn ons twee dierbare kerkenraadsleden ontvallen, die zeer veel voor de kerk gedaan en betekend hebben: Jaap Streefkerk en Henk de Boer. Hun overlijden betekende een groot verlies voor zowel de Raad van Beheer, de kerkenraad als de gemeente. Gelukkig konden we op zondag 21 augustus in de kerkdienst in Beek twee nieuwe diakenen bevestigen: Wim Hendriks en Bea Hofmeijer - van Doezelaar.  Omdat de kerkenraad voortdurend kampt met vacatures, is besloten  het aantal kerkenraadsleden terug te brengen van dertien naar negen. Ook is besloten om het aantal vergaderingen te verminderen. Deze voornemens moesten eerst wel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente. Dit is gebeurd op een gemeenteberaad op zondag 6 november. De gemeente stemde unaniem in met de wijzigingen. Dit jaar vonden twee dopen plaats, een kinderdoop in de kerk in Beek op zondag 3 juli en een volwassendoop van een asielzoeker op zondag 17 april in de Ontmoetingskerk. Ook dit jaar bezocht een aantal  bewoners van het AZC de kerkdiensten. Aan het begin van dit jaar waren dat mensen uit Albanië en na de zomer mensen afkomstig uit Iran. Van tijd tot ging ik naar het AZC om mensen die ik ken te bezoeken en om met hen uit de Bijbel te lezen. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (20 november) zijn er zesentwintig namen genoemd. Vijf jaar lang zijn er "Vier-de-diensten" geweest. Met name Bertha Verkerk-Lam was degene die de inspirerende diensten voorbereidde en leidde, lange tijd ook samen met Jaap en Anneke Renkema. Op 18 december vond de laatste "Vier-de-dienst" plaats omdat Bertha reeds eerder had aangekondigd er een punt achter te zetten en er geen opvolging beschikbaar was om de taak van haar over te nemen. Tot slot, in de samenleving was 2016 in velerlei opzicht een onrustig jaar. Eens zo hechte verbanden brokkelen af. Er is meer verdeeldheid dan ooit. Velen roepen maar wat. Anderen wakkeren boosheid onder burgers aan. Weer anderen komen met goedkope en niet haalbare oplossingen. In al die onrust en onzekerheid is de kerk een plaats van rust, bezinning en verbondenheid. Laten we proberen om met elkaar de kerk overeind te houden, om Gods lofzang op het leven gaande te blijven zingen.  En om zorg en aandacht voor elkaar, voor de samenleving en voor de schepping te hebben. Zo is 2016 voorbijgegaan. Velen hadden een taak binnen de kerk. En zorgden ervoor dat het werk gedaan werd. Op deze plaats een hartelijk woord van dank voor allen die hun steentje hebben bijgedragen aan de gemeente.
Ds. Pier Prins
[Opgenomen op: 14-01-2017]
17 januari
Oecumenische bidweek 
Oecumenische bidweek voor de eenheid in Geleen en in Stein
Ook dit jaar vindt er weer in het kader van de oecumenisch bidweek een vesper plaats in Geleen en wel op dinsdagavond 17 januari om 19.00 uur in de Ontmoetingskerk. Voor het eerst vieren we ook een oecumenische vesper met de Rooms-katholieke parochies van Stein, Urmond en Berg aan de Maas. Deze vesper wordt gehouden op maandag 23 januari in de Rooms-katholieke kerk in Stein-Nieuwdorp, Heisteeg 66, aanvang 19.00 uur. Aan deze vesper werkt de cantorij mee. We maken voor beide vespers gebruik van met materiaal voor de Week van Gebed voor de eenheid met als thema "Jouw hand, mijn glimlach". De Duitse kerken hebben dit materiaal voorbereid. Door de teksten sluiten we aan bij de herdenking van 500 jaar Reformatie. Het voorstel van de Duitsers is om een oecumenische viering van Christus te houden, een ‘Christusfest’. Dankzij de Reformatie kwam er opnieuw aandacht voor de genade van God en voor het geloof in Jezus Christus. Christus heeft ons gered door de weg van het kruis te gaan. Het besef van de betekenis van het kruis overstijgt de verdeeldheid en brengt christenen bijeen. In deze viering is er een openlijke belijdenis van de zonde van de verdeeldheid die volgde op de hervorming. We vragen als kerken vergeving. En we eren in deze dienst Christus en zijn verzoenend handelen. Daardoor zullen de harten van de verdeelde christenen geraakt worden, zodat zij in naam van Christus de verzoening willen dienen. Welkom in beide vespers!
[Opgenomen op: 14-01-2017]
Jesaja in de Epifaniëntijd  
Jesaja in de Epifaniëntijd 
Niet alleen in de adventstijd en met kerst laat de profeet Jesaja van zich horen, ook in de tijd van de Epifanie komen we hem tegen. In de periode van Epifanie lezen we weer een aantal fragmenten. Op zondag 8 januari luisterden we naar Jesaja 42: 1-7. Daar ontmoeten we een dienaar van God. Deze dienaar heeft gerechtigheid hoog in het vaandel staan, want hij zal recht en gerechtigheid op aarde brengen. Maar het lijkt er op dat hij niet veel heeft in te brengen. En met stemverheffing al helemaal niet. Hij is geen schreeuwer, eerder iemand die stil en integer zijn weg gaat maar in wie wel gerechtigheid zichtbaar wordt. Zo'n dienaar komen we later tegen in de persoon van Jezus. Op zondag 15 januari laten we ons oor te luisteren leggen bij Jesaja 62: 1-5. Jesaja ziet Jeruzalem als het centrum van de wereld. Alle omringende volkeren richten hun ogen op deze stad. De stad beschrijft hij als een bruid. En God als een bruidegom. Tussen hen is een diepe band van verbondenheid ontstaan, alsof er sprake is van een huwelijkssluiting. Geen wonder dat deze woorden en beelden meeklinken in de evangelielezing van deze zondag: Johannes 2: over de bruiloft te Kana. Op de derde zondag na Epifanie klinken de woorden Jesaja 49. Daar gaat het over de roeping van de dienaar. De taak van de dienaar is om Israël terug te brengen tot God. Niet alleen Israël wordt aangesproken, maar ook de volken. De dienaar is aangesteld om voor de volken een licht te zijn zodat Gods heil tot in de uithoeken der aarde zal reiken. In het evangelie is de  Dienaar degene die de discipelen roept om samen met hen licht te zijn en het goede nieuws te verkondigen.
[Opgenomen op: 14-01-2017]
Ruud Steen kandidaat Ouderling 
De kerkenraad stelt Ruud Steen uit Spaubeek kandidaat voor het ambt van ouderling met als bijzondere opdracht het lidmaatschap van het Breed Moderamen van de Classicale Vergadering. Eventuele bezwaren tegen de herverkiezing kunnen worden gemaakt of tegenkandidaten worden gesteld door schriftelijk bericht aan de scriba tot uiterlijk 19 januari 2017. Verder heeft de kerkenraad Riet Krijgsman uit Sweikhuizen herbenoemd als lid van de Pastorale Raad. De kerkenraad heeft de aangepaste Plaatselijke Regeling (versie 3) goedgekeurd. Deze aanvulling op de kerkorde van de PKN is besproken op de gemeentevergadering na de kerkdienst van 6 november in de Ontmoetingskerk. De Plaatselijke Regeling kunt u bekijken op deze website www.pggbu.nl .
[Opgenomen op: 29-12-2016]

Foto uit Archief  | Alles 


05-10-2007 | Armeense avond, georganiseerd door ZWO 

Kerkdiensten  | Alles 
22 januari
09:00 uur Beek
22 januari
10:30 uur Geleen, Ontmoetingskerk
23 januari
19:30 uur Stein-Nieuwdorp, zie tekst
29 januari
09:00 uur Urmond

Vervoer naar de kerk
(Momenteel niet beschikbaar)

Kerkdienst beluisteren
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.

Filter informatie
U kunt hier aanvinken waarvan u informatie wil zien op deze website.
Geleen e.o.
Sittard e.o.

Actueel Agenda


Site Logineen product van class automatisering geleen | © 2015