Zoek op deze website
 
Kerkdiensten
Alle diensten 
30 september
10:00 uur Sittard, Johanneskerk
30 september
10:30 uur Geleen, Ontmoetingskerk
2 oktober
10:00 uur Sittard-Hoogstaete
7 oktober
09:00 uur Urmond
Kerkdienst via de radio
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.
Voorkeur gemeente-info
U kunt hier aanvinken waarvan u informatie wil zien op deze website.
Geleen e.o.
Sittard e.o.
Welkom!
 
  Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  
Ring Limburg: achtergrond
 
Sinds kort maakt onze gemeente Geleen-Beek-Urmond deel uit van de nieuwe classis Noord-Brabant/Limburg, met ook de waalse gemeenten. In de nieuwe opzet zijn ook zogenaamde ringen ingesteld, voor informeel contact tussen de gemeenten in de regio. De oude classis Limburg in voor de eerste keer bijeengekomen als Ring. Daar zijn we met elkaar in gesprek gegaan met de vraag: kun je een nieuw initiatief in je gemeente aangeven waar je enthousiast over bent?
Vanuit elke gemeente is een voorbeeld genoemd. Verder is gesproken over de uitvoerbaarheid van contact onderhouden in de Ring Limburg: de afstanden zijn groot, dat maakt het niet gemakkelijk. De conclusie was om de Ring op te delen: de noordelijke gemeenten hebben inmiddels al een samenwerkingsverband. De gemeenten uit Midden- en Zuid-Limburg zouden ook heel goed een samenwerkingsverband kunnen vormen. Die twee kleinere Ringen organiseren zelf de contacten. Dan is het verder goed om eens per jaar als grote Ring Limburg bij elkaar te komen. 
Kees van Luijk, scriba
[Opgenomen op: 22-09-2018]
Voedselbank De Engele 14-28 oktober.
14 oktober
Voedselbank De Engele 14-28 oktober. 
Actie voor voedselbank De Engele rondom Wereldarmoededag 17 oktober 2018.
Sinds 1992 wordt 17 oktober officieel erkend door de Verenigde Naties als ‘Internationale dag voor de uitroeiing van armoede’, oftewel  ‘Wereldarmoededag’. Op 21 oktober zal er in dit kader een thema-kerkdienst plaatsvinden, die ds Irene Pluim samen met gemeenteleden voorbereidt.
Ook zullen wij een actie houden voor voedselbank De Engele van zondag 14 t/m 28 oktober.
Deze keer is het de bedoeling, dat we groenten in glazen potten en blikken inzamelen. Denkt u aan diverse soorten zoals rode bieten, wortels, champignons, tuinbonen, snijbonen enzovoort.
U kunt deze gaven in de kratten / dozen in de kerken deponeren. Na onze zomeractie voor De Engele werd er een woord van dank voor onze bijdragen geplaatst op de Facebookpagina van De Engele. We hopen ook deze keer weer veel mensen te helpen met onze donaties.
Van harte aanbevolen.
Namens de diakonieën van Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht.
[Opgenomen op: 20-09-2018]
Oogstmarkt
4 november
Oogstmarkt 
Ook dit jaar organiseert ZWO weer de jaarlijkse Oogstmarkt op zondag 4 november en zondag 11 november na de kerkdienst.
Beide diensten worden in de Johanneskerk gehouden.  Het is een goede gewoonte om dankbaar stil te staan bij alles wat God ons in de natuur heeft gegeven dit jaar.
We willen daarom iedereen uitnodigen om iets mee te brengen. Dit mag van alles zijn : zelfgemaakte koekjes, jam, sap chutney, wafels of zelfs taart. Maar ook noten, appels, courgettes, een leuke fruitmand, droogbloemen enz.  Al wat je kunt missen is welkom. Daarnaast willen we ook weer legpuzzels en gezelschapspelletjes verkopen. Dit alles mag je meebrengen op de dag van de oogstmarkt of de zondag ervoor.
 De opbrengst gaat ook dit jaar weer naar het werk van Shabai in China.
[Opgenomen op: 14-09-2018]
Nieuw seizoen Kringenwerk
 
Kringenwerk
Het programma van het kringenwerk voor het nieuwe seizoen ligt weer klaar. Op de startzondag van 9 september zal dit worden toegelicht. De programmaboekjes worden bezorgd bij de deelnemers van een kring in de laatste jaren; de boekjes liggen ook klaar in onze kerken, waar u ze kunt meenemen. Daarnaast kunt u het aanbod bekijken op onze website www.kringenwerk.nl, waar u zich ook kunt aanmelden voor een of meer kringen.
[Opgenomen op: 24-08-2018]
Henk van Doornik herverkozen
 
(Kerkenraad) Er zijn geen tegenkandidaten binnengekomen tegen de herverkiezing van Henk van Doornik, waardoor hij is herverkozen als diaken. Henk heeft zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO) als aandachtsgebied. De kerkenraad is verheugd dat Henk zich weer wil inzetten voor een volgende termijn,
Kees van Luijk, scriba.
[Opgenomen op: 24-08-2018]
Het einde van de Classis
 
Bij het einde van de Classis Limburg
Per 1 mei 2018 is een einde gekomen aan de Classis Limburg, die met haar voorlopers 450 jaar lang heeft bestaan. In het kader van de aanpassing van de organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, die de kerk gereed moet maken voor een toekomst met minder leden, is de Classis Limburg opgegaan in een veel grotere classis, die alle gemeenten in de provincies Noord-Brabant en Limburg en ook de Waalse (Franstalige) gemeenten in geheel Nederland omvat. Zo’n grote classis met 150 gemeenten is er nog nooit geweest. Dit gebeuren is een goede gelegenheid om eens terug te kijken op die 450 jaar classicale geschiedenis in onze streek. Wat is een classis in de Protestantse kerk?
Zoals wel bekend zal zijn, wordt een belangrijk kenmerk van de Protestantse kerkorganisatie gevormd door de grote zelfstandigheid van de individuele gemeenten. Er is geen bisschop of paus die de kerkgemeente of de predikant opdrachten kan geven: in beginsel bestuurt de gemeente zichzelf via de kerkenraad, waarvan de leden door de gemeenteleden zelf worden gekozen.
Toch staat een Protestantse kerkgemeente staat niet op zichzelf. Zeker: zij is zelfstandig in haar eigen aangelegenheden, en dat betekende in de 16e eeuw een grote "hervorming" (terug naar de situatie in de Kerk van de eerste eeuwen na Christus) van de Rooms-Katholieke kerkinrichting die was vergroeid tot een onwrikbare heerschappijvolgorde paus-bisschop-pastoor-leek. Wij geloven in onze kerken dat de ene, heilige, katholieke (algemene) Christelijke Kerk uit de geloofsbelijdenis in iedere afzonderlijke gemeente tot volledige openbaring komt. Maar aan de andere kant "is het niet goed dat de mens alleen zij" en is het evenmin goed dat de plaatselijke kerkgemeente alleen is. Vandaar ons kerkverband, vandaar ook het bestaan van de classis als orgaan daarvan.
De classis voorziet al vanaf de eerste organisatie van de Gereformeerde (ofwel Hervormde) kerkgemeenten rond 1570 (synoden van Wezel en Emden) in de toen al gevoelde behoefte aan een platform voor samenspraak tussen de verschillende gemeenten binnen een bepaald gebied. De classis is er niet om te heersen over de plaatselijke gemeenten, maar wel om te spreken over en te handelen in het belang van de gemeenschap van die plaatselijke gemeenten. Taak van de classis is bv. ook om praktische grenzen tussen de individuele gemeenten te bepalen om zo conflicten tussen buurgemeenten te voorkomen.
Het woord “classis” betekent zoiets als “vloot”; daarbij kunnen we denken aan een vloot van kerkgemeenten als “scheepkens onder Jezus’ hoede”.
De eerste classisorganisaties in onze streek: Keulen en Waals Limburg (1568-1632)
In onze streek sloten reeds in 1568 de toenmalige Gereformeerde (Hervormde) gemeenten van Sittard, Urmond, Heinsberg, Susteren, Hasselt, Stein en Maaseik zich aaneen tot het Maaskwartier van de Keulse Classis. Deze pioniersaktiviteit wordt in de Nederlandse kerkgeschiedschrijving nog wel eens vergeten. Er waren toe ook al Gereformeerde gemeenten in Maastricht, Rekem en Wittem, maar die waren bij deze eerste classisvorming niet betrokken. Wèl kwam er een soort classis avant la lettre van de Waalse gemeenten te Maastricht en de toen tot het hertogdom Limburg behorende plaatsen Dalhem, Hodimont, Petit Rechain, Herve en Chaineux tot stand. De opkomende Nederlandstalige gemeenten in het land van Overmaas bleven alleen staan. Het was de tijd van de Tachtigjarige Oorlog en de Protestantse gemeenten hadden vaak vervolging te verduren. Zo vererfde de Rijksheerlijkheid  Rekem in 1590 naar een Spaansgezinde graaf, waarop de Protestantse gemeente werd verplaatst naar Geulle aan de andere kant van de Maas. De Hervormde gemeente te Geleen (kerk in Oud-Geleen) werd al enkele jaren na de oprichting uiteengeslagen door de Spanjaarden en ds. Latomus moest vluchten.
De classis Maastricht (1632-2004)
De vervolgingssituatie veranderde in 1632, toen de steden Maastricht en Limburg met hun omgeving door de Staatse troepen onder prins Frederik Hendrik van Oranje werden veroverd op Spanje. De op dat moment, soms al tientallen jaren, in verschillende plaatsen bestaande Protestantse gemeenten en ook de Protestanten in de verstrooiing in het Limburgse land kregen daardoor godsdienstvrijheid. De strenge vervolging door de Inquisitie hield op, ettelijke gemeenten kwamen uit hun ondergronds bestaan in de openbaarheid. Op 23 februari 1634 werd een Classis Maastricht opgericht, bestaande uit de Nederduitse en Hoogduitse gemeenten van Maastricht, Wilre in de Vroenhof (= Wolder, nu een wijk van Maastricht), Valkenburg, `s-Hertogenrade, Eupen, Eijsden en Baelen. De Gulikse gemeenten Sittard, Susteren en Urmond waren hier dus niet bij; die bleven deel uitmaken van de toenmalige Hervormde Kerk van Gulik, Kleef, Mark & Berg en zijn pas na de Franse tijd in het Nederlandse kerkverband opgenomen. De Waalse gemeente van Maastricht richtte  nu samen met die van de stad Limburg en enige andere in wat nu Wallonië is een officiële Waalse Classis Limburg op.
Door de oorlogstroebelen werd de classis Maastricht al in 1635 weer uiteengejaagd, maar zij werd heropgericht na de Vrede van Munster (1648). Eupen en Baelen waren er niet meer bij, maar wel  Heerlen en Vaals (dat een toevlucht werd voor Protestantse kerkgangers uit de Rijksstad Aken en de Spaans blijvende gedeelten van Limburg). In 1654 trad Beek toe en na het Partagetractaat van 1661, waarmee het Land van Overmaas werd verdeeld tussen Spanje en de Verenigde Nederlanden, ook Geulle, Meerssen en Klimmen. Er werden zelfs gemeenten gesticht in plaatsen zoals Schimmert en Vijlen, waar nauwelijks Protestanten woonden. Later sloten ook de ondergrondse zgn. kruisgemeenten van Aken, Burtscheid en Eupen en de garnizoensgemeente van Namen zich aan. Daar de stad ’s-Hertogenrade aan Spanje was toegewezen, werd de Protestantse gemeente aldaar verplaatst naar Gulpen, waar zij nog heden is. Na latere oorlogen kwamen de gemeenten van Venlo en Stevensweert er nog bij. De gemeenten van Gennep, Sittard en Urmond gingen na de Franse tijd rond 1800, bij de opdeling van de hertogdommen Kleef en Gulik tussen Pruisen en het nieuwe koninkrijk der Nederlanden, over van de Hervormde Kerk van Gulik, Kleef, Mark & Berg naar de Nederlandse Hervormde Kerk, classis Maastricht. Vanwege de grote afstanden binnen Limburg is Gennep later overgegaan naar de classis Nijmegen.
Een scherpe scheiding tussen Calvinistisch en Luthers, zoals in sommige andere delen van Nederland en Duitsland, heeft in Limburg nooit bestaan. In 1816 gingen bij Koninklijk Besluit (voor ons een wonderlijke gedachte!) ook officieel de Lutherse en Hervormde, zowel de Nederlandstalige, Duitstalige en Franstalige, gemeenten samen in één kerkverband. De classis Maastricht omvatte toen ook de gemeenten van Dalhem en Verviers en de garnizoensgemeente van Luik. Later zijn overigens de Lutherse en Waalse gemeenten ieder weer in hun eigen kerkverband opgenomen.
Veel bemoeienis had de classis in die tijd met het oplossen van de problemen rond de zgn. simultaankerken (gebouwen in gemeenschappelijk gebruik bij Rooms en Protestant). Uiteindelijk heeft dit geleid tot de bouw van de zgn. Leopoldskerken in Beek, Meerssen, Heerlen en Gulpen, waarvan de eerste twee nog heden bestaan, maar alleen die van Beek nog als kerk in gebruik is, en van de kerk in Eijsden.
Nieuwe gemeenten werden opgericht in Roermond (1817), Weert (1859), Blitterswijck (1860, later met Venray overgegaan naar de classis Peel en Kempenland) en Grevenbicht (1862). Een sterke toename was er in het begin van de 20e eeuw door de vestiging van vele mijnwerkers uit andere landsdelen. De Hervormde gemeenten te Hoensbroek, Treebeek, Brunssum, Kerkrade, Terwinselen, Geleen en Waubach kwamen tot stand en in diverse andere plaatsen zoals Schaesberg, Heerlerheide, Schinveld, Nuth, Bleijerheide, Spekholzerheide, Eygelshoven en Stein kwamen er (hulp)kerken. Na de mijnsluitingen rond 1970 trokken veel kerkleden weg en kwam men op verschillende plaatsen tot de vorming van combinaties en streekgemeenten en werden kerkgebouwen gesloten. Na de eeuwwisseling is dit proces door de ontkerkelijking en door het wegtrekken van veel Protestantse jongeren vanwege gebrek aan geschikt werk in een stroomversnelling gekomen.
Interessant is het om te zien dat de Afscheiding van 1834 en de Doleantie van 1886 aan Limburg vrijwel onopgemerkt zijn voorbijgegaan. Het "modernisme" had hier weinig aanhang, de gemeenten bleven orthodox. Later zijn hier tòch zelfstandige Gereformeerde kerken ontstaan door inwijking (vooral in de mijntijd) en als gevolg van aktieve evangelisatie. De eerste Gereformeerde Kerk, die van Venlo, werd geïnstitueerd in 1911. In 1915 volgde Heerlen, in 1919 Treebeek en Maastricht, in 1920 Roermond, in 1930 Lutterade (thans Geleen) en tenslotte in 1956 Sittard. De kerken waren eerst aangesloten bij de Gereformeerde Classis 's-Hertogenbosch; de Gereformeerde Classis Maastricht werd opgericht op 24 juli 1946.
Twee classes Maastricht naast elkaar (1946-2004)
De nieuwe Gereformeerde classis moest zich al direkt bezighouden met het afwikkelen van de gevolgen van de kerkscheuring van 1944, waardoor uiteindelijk de tegenwoordige Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Treebeek en de Nederlands Gereformeerde Kerk van Maastricht zijn ontstaan. Ook deze twee kerkgemeenten behoren bij onze Limburgs-Protestantse stam. Later is er ook een GKV in Maastricht opgericht, die thans nauw samenwerkt met de NGK Maastricht.
Beide classes Maastricht hebben zich in de zeventiger jaren van de 20e  eeuw sterk moeten inspannen voor het opvangen van de gevolgen van de mijnsluitingen voor de aangesloten gemeenten. Problemen en zwarigheden waren er genoeg. Maar in diezelfde tijd kwam ook een zeer hoopgevende zaak op gang: de geleidelijke toenadering tussen de gescheiden broeders en zusters van Hervormd en Gereformeerd. Allengs gingen overal in Limburg de plaatselijke Hervormde Gemeenten en de Gereformeerde Kerken “Samen op Weg”, later gevolgd door officiële fusies. In 2004 gingen ook de beide classes Maastricht, met de Evangelisch-Lutherse gemeente Zuid-Limburg, samen tot de Protestantse classis Limburg.
Eén classis Limburg (2004-2018)
De classis Limburg heeft zich vrijwel de gehele tijd van haar bestaan moeten bezighouden met de verdere herstrukturering van de Limburgse kerk. Op 19 april 2018, bij haar laatste vergadering in de Ontmotingskerk te Geleen, bestond de Classis Limburg uit de gemeenten Brunssum (met Hoensbroek en Treebeek), Sittard-Grevenbicht, Maas-Heuvelland (Maastricht, Meerssen, Valkenburg, Gulpen, Vaals), Oude Mijnstreek (Kerkrade, Terwinselen, Schaesberg, Waubach/Ubach-over-Worms), Eijsden, Geleen-Beek-Urmond, Heerlen, Maasbracht, Roermond, Venlo en Weert-Budel.
Naar een classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne
Hoe het classisleven zich zal ontwikkelen in de nieuwe megaclassis met 150 gemeenten zal de tijd leren. Ik denk dat daarbij die andere organisatorische verworvenheid uit de begintijd, de Ring (een opvolger van het Maaskwartier, waarmee het in 1568 begon) voor een goed kontakt tussen benabuurde gemeenten onontbeerlijk zal blijken. Het is alleszins de moeite waard de nodige aandacht te schenken aan het behoorlijk optuigen van de Ring, al was het maar om te voorkomen dat het Limburgse Protestantisme ondersneeuwt binnen de megaclassis. Dat de Heer zijn werk in Limburg niet zal laten varen, staat voor mij vast. Wim Hoogstraten, Urmond
[Opgenomen op: 21-08-2018]
Gezamenlijke STARTZONDAG op 9/9
9 september
Gezamenlijke STARTZONDAG op 9/9 
Gezamenlijk van start op de gezamenlijke STARTZONDAG op 9 september Op 9 september a.s. gaan onze kerkgemeenschappen in een gezamenlijke kerkdienst het startsein geven voor het komende seizoen. We hopen op veel goede gesprekken met elkaar. Tot de voorbereidingsgroep behoren Dick Haster, Inge Streekstra, Caroline Steenwijk en ds. Joachim Stegink.
Maar wat maakt een goed gesprek tot een goed gesprek? De voorbereidingsgroep heeft als thema gekozen: ‘Levenslessen delen’. Wat we meemaken heeft invloed op de manier waarop we in het leven en in het geloof staan. Als we daar met elkaar over in gesprek gaan kunnen we elkaar geestelijk voeden. We gaan kijken welke best wel ‘pittige levenslessen’ Jezus gegeven heeft in Marcus 9,34-9,1. U bent van harte uitgenodigd om zelf te komen anderen uit uw omgeving mee te nemen! In de voorbereidingsgroep willen we ook de onderlinge verbondenheid tussen onze kerkgemeenten versterken. Daarom hebben we bedacht om voorafgaande aan de dienst een gezamenlijk ontbijt in de Johanneskerk te organiseren waarbij we om 8.45 uur starten.
Wij vragen u om zelf per persoon 2 belegde broodjes of boterhammen mee te nemen, zodat we dit ook samen kunnen delen. De organisatie zal voor nog wat aanvullingen zorgen. Voor diegene die moeizaam ter been zijn zorgen we voor vervoer.  Na afloop zal er gelegenheid zijn om, naast een kopje koffie of thee kennis te maken met de diverse onderwerpen van het Kringenwerk. Graag zouden we voor maandag 27 augustus willen weten of u deel neemt aan het ontbijt of dat wij u kunnen komen ophalen.
Meer informatie of wilt u zich opgeven voor het ontbijt en/of het vervoer dan bent u welkom bij:
- Inge Streekstra, per email:  streekstra43@zonnet.nl
- Caroline Steenwijk, per e-mail caroline.steenwijk@kpnmail.nl of per telefoon (046) 410 53 43.
Wilt u in ieder geval alvast de datum noteren?
Wij zullen u op tijd verder informeren in het Kerknieuws of via de kerkdiensten of per e-mail.
Graag tot 9 september om 8.45 voor het ontbijt (of om 10.00 uur voor de dienst in de Johanneskerk)! Namens de voorbereidingsgroep
Ds. Joachim Stegink
[Opgenomen op: 02-08-2018]
Film Basiscatechese : Een Goed Gesprek
 

[Opgenomen op: 12-07-2018]
Nieuwe Classis is een feit
 
De classis: Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. Zoals u wellicht weet is de nieuwe classis een feit. Per 1 mei 2018 zijn zes classes samengevoegd tot de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. Tijdens de eerste vergadering is het nieuwe classisbestuur (BM) gekozen en is als volgt samengesteld, waarbij iedere oude classis is vertegenwoordigd. Voorzitter:   diaken Arie Haasnoot (West-Brabant) Vice-voorzitter:  ouderling Elly de Haan – Verduyn (Limburg), Scriba 2:   ds. Wim Dekker (Peel- en Kempenland) Financiën:   ouderling kerkrentmeester Cees van der Marel (Peel- en Kempenland) Lid:    ds. Hartman Out (Réunion Wallonne) Lid en notulist:  ouderling Jefta van Garderen (Limburg) Lid:    ouderling Albert Rozema (’s Hertogenbosch) Lid:    ouderling Ad Branderhorst (Heusden-Almkerk) Vacature voor scriba 1.
 
In de eerste vergadering is ook een beroep uitgebracht op ds. Marco Luijk voor de functie van classis-predikant. Classis-predikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk. Deze functie is gecreëerd in het kader van het proces Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale samenhang tussen gemeenten te vergroten. De predikant heeft inmiddels het beroep aangenomen en gaat per 1 september a.s. beginnen in zijn nieuwe functie. Hij zal op zondag 16 september om 15.00 uur worden bevestigd in de Protestantse Kerk van ’s Hertogenbosch.
 
Marco Luijk is momenteel predikant met een bijzondere opdracht voor de tbs-instelling de Pompestichting. Hiernaast is hij als geestelijk verzorger lid van het kernteam geestelijk verzorgers voor de Nationale Politie en bezig met de opbouw van geestelijke verzorging bij deze organisatie. Van 1993 tot eind 2017 was hij werkzaam als predikant in achtereenvolgens BoxmeerVierlingsbeek, Uitgeest-Akersloot, Oegstgeest en Wijchen-Leur en Batenburg. Luijk studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is afgestudeerd in geschiedenis van het Christendom in de moderne tijd, Ethiek en Vormingswerk.  Naast zijn predikantschap bekleedde Luijk meerdere bestuurlijke functies: kerkvisitator Gelderland, lid redactie theologisch tijdschrift Michsjol, voorzitter classis Edam-Zaandam, lid ACV NoordHolland, voorzitter missieprocuur Abdij van Berne Solidair met India, lid bestuur van Bond van Nederlandse Predikanten.
 
Wat doet een classis-predikant? De classis-predikant is het gezicht van de Protestantse Kerk in zijn of haar regio. Hij of zij bevordert onder meer de ontmoeting van de gemeenten. De classis-predikant signaleert wat er in gemeenten en kerkenraden leeft, wat hen belemmert en verder kan helpen bij het gestalte geven aan hun roeping.
 
Afscheid Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen (RACV) Door de veranderde structuur komt per 31 augustus a.s. een eind aan de functie van RACV. Mevr. ds. Sophie Bloemert was tot nu toe de RACV voor heel Zuid-Nederland. Op zondag 2 september wordt in de Grote Kerk van Breda om 15.00 uur afscheid van haar genomen. Deze viering wordt voorbereid door Noord-Brabant en Limburg samen met Zeeland. Elly de Haan – Verduyn
[Opgenomen op: 10-07-2018]
Ouderenkring over Spullen
28 augustus
Ouderenkring over Spullen 
Ouderenkring in de Ontmoetingskerk
Op dinsdag 28 augustus is er ouderenkring in de Ontmoetingskerk. We beginnen om 15.15 uur met een kopje koffie  of thee. Deze keer gaat het over “spullen”. In de loop der tijd verzamelen we heel wat spullen om ons heen. Als je kleiner moet gaan wonen, dan moet je opruimen en dat is vaak niet gemakkelijk. Vaak betreft het immers dingen waar we gehecht aan zijn geraakt. Soms gaat het bijvoorbeeld om iets dat we van onze ouders gekregen/geërfd hebben. Hoe kijkt de Bijbel naar spullen en bezittingen? Het zou mooi zijn als u iets zou kunnen meenemen, dat voor u heel belangrijk is om daar wat over te kunnen vertellen. Graag tot ziens op 28 augustus.
Pier Prins
[Opgenomen op: 10-07-2018]
De Wijsheid (van Salomo) in de zomertijd
 
De Wijsheid (van Salomo) in de zomertijd (12, 19 en 26 augustus)
De laatste jaren was u gewend om tijdens de zomerperiode in de kerkdiensten in aanraking te komen met een zogenaamd deuterocanoniek Bijbelboek voorgeschoteld te krijgen, althans met gedeelten eruit. Ook deze komende zomertijd wilde ik weer een dergelijk boek aan de orde stellen en wel: De Wijsheid. Het is een boek met 19 hoofdstukken dat wordt toegeschreven aan koning Salomo. Want in het gedeelte 6: 22 tot 9: 38 is Salomo aan het woord, zonder dat zijn naam overigens genoemd wordt. Aangezien het boek ontstaan is rond het begin van de christelijke jaartelling kan Salomo het onmogelijk geschreven hebben. Die leefde immers veel eerder. Dit boek behoort tot de Joodse Wijsheidsliteratuur, waartoe ook boeken als Spreuken en Prediker worden gerekend. Het boek is een lofzang op de wijsheid. Vandaar ook de titel. Wijsheid komt van God en is vooral praktisch van aard. Het gaat er om hoe je je dient te gedragen in het dagelijkse leven. Wijsheid moet je niet verwarren met kennis. Je kunt veel weten en toch dwaas handelen. Het boek roept om via onderricht de wijsheid ter harte te nemen. In hoofdstuk 7 van het boek Wijsheid vinden we een mooie omschrijving van hoe de wijsheid er uit ziet.
De wijsheid heeft een geest die verstandig en heilig is,
uniek, veelzijdig, verfijnd, beweeglijk, helder, rein,
toegankelijk, onkwetsbaar, liefdevol, scherpzinnig,
onstuitbaar, weldadig, menslievend, standvastig,
onwrikbaar, onbezorgd, almachtig, alles overziend
en alle geesten doordringend,
hoe scherp, zuiver of subtiel ze ook zijn. De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt,
ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid.
Ze is de adem van Gods kracht,
de zuivere straling van de luister van de Almachtige;
niets dat onrein is kan haar binnendringen.
In haar schittert het eeuwige licht,
in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld
en zijn goedheid afgebeeld. Ze is één maar kan alles,
ze is onveranderlijk maar vernieuwt alles.
Ze gaat over op elk volgend geslacht van vrome mensen
en maakt hen tot vrienden van God,
en tot profeten.
Want God heeft alleen degene lief
die zijn leven deelt met de wijsheid.
In schoonheid overtreft ze de zon,
haar plaats is boven de sterren.
Ze is schitterender dan het daglicht,
want dat wordt gevolgd door de nacht,
maar de wijsheid wordt nooit verduisterd door het kwaad.
De wijsheid dus in de zomerkerk van dit jaar.  
[Opgenomen op: 10-07-2018]
Henk van Doornik kandidaat diaken
 
De kerkenraad stelt Henk van Doornik kandidaat voor het ambt van diaken. Eventuele bezwaren tegen de herverkiezing kunnen worden gemaakt of tegenkandidaten worden gesteld door schriftelijk bericht aan de scriba tot uiterlijk 29 juli 2018.
[Opgenomen op: 02-07-2018]
Inzameling van pasta en sauzen voor Voedselbank
 
Inzameling van pasta en sauzen voor Voedselbank de Engele in Sittard-Geleen
Van zondag 5 tot en met zondag 26 augustus a.s. zamelen de diakonieën van Geleen-Beek-Urmond en Sittard-Grevenbicht weer etenswaren in voor de Voedselbank van de Engele. Deze keer vragen wij om mee te brengen: diverse soorten pasta zoals macaroni, spaghetti en ook mie, enz. En daarbij ook graag sauzen (tomaten, pesto, wok) of sauzenmixen (Italiaans, bami, nasi) zodat een vrij complete maaltijd aangeboden kan worden. U kunt deze etenswaren in de daartoe bestemde kratten in onze kerkgebouwen leggen.
Wij hopen weer op een genereuze bijdrage en danken u bij voorbaat.
Namens de diakonieën van onze kerken GBU en SG
[Opgenomen op: 27-06-2018]
Iftar maaltijd (verslag)
 
Iftar maaltijd van het Interreligieus Platform Sittard-Geleen-Born op 8 juni 2018
Op vrijdagavond 8 juni was er een Iftarmaaltijd in de moskee in Sittard. Voor deze maaltijd waren ook de kerken uitgenodigd. Vanuit onze gemeente waren Joke Zuidema, Pier Prins en ik aanwezig. Peter van der Goot (van het Apostolisch Genootschap) schreef onderstaand verslag: De Iftar maaltijd is door het Platform georganiseerd om mensen meer bewust te maken van religieuze en culturele tradities in onze regio. Hoewel de moslims in de Ramadan periode elke avond een Iftar hebben, was deze avond bedoeld voor een breder publiek. Daarom waren de uitnodigingen ook vroegtijdig en breed uitgezet bij kerken en in de buurt en was er een zeer welkome subsidie verkregen van de Vereniging Mondiaal Beleid. De opzet van de avond was heel eenvoudig, maar wel interessant. De voorzitter van de ontvangende moskee El Mohsinine, Bouchaib Saadane, heette de gasten, waaronder wethouder Kim Schmitz op haar eerste officiële activiteit na haar benoeming, welkom en de imam sprak een gebed uit. Daarna gaf de voorzitter een korte inleiding over de Ramadan en hoe hij dat persoonlijk beleeft. Kernwoorden daarbij waren: gezamenlijkheid, opoffering, geloof en medemenselijkheid. Het feit dat in onze noordelijke regionen de vastendag veel langer duurt (18 uur momenteel) dan in zuidelijker gebieden maakt het extra zwaar maar, zo zei hij, het is te doen. Voorzitter Maria Simons van het platform dankte voor de gastvrije ontvangst en voegde enkele persoonlijke herinneringen aan de vastentijd in haar katholieke ervaringen toe. De Iftar maaltijd begint met een gebed bij zonsondergang (dat was om 21.46 uur) en daarna stonden de tafels klaar voor de maaltijd. Er ontstonden veel geanimeerde gesprekken, die duurden tot de late uurtjes. Al met al een geslaagde avond die aan zijn doel heeft beantwoord. De circa 120 bezoekers genoten van heerlijk bereide gerechten en van elkaar. Zo is er weer een beetje bijgedragen aan begrip voor elkaar en aan de multireligieuze samenleving.
Peter van der Goot
[Opgenomen op: 14-06-2018]
Gesprek over kerk zijn
3 juli
Gesprek over kerk zijn 
Beste gemeenteleden, we willen jullie en met name de ouderen onder ons, graag uitnodigen voor een gesprek over kerk zijn. De kerk verandert en ook in onze gemeente is dit merkbaar. Er zijn minder diensten in onze kerken, veel diensten hebben we samen met Sittard-Grevenbicht. Door de vergrijzing is er geen kerkkoor meer en zo verandert er veel en zal er in de nabije toekomst nog meer veranderen.
En tegelijkertijd gebeurt er veel nog wel en zijn er ook nog steeds nieuwe initiatieven mogelijk. Graag willen we horen hoe jullie het kerk zijn anno 2018 ervaren: wat jullie belangrijk vinden en fijn, waar jullie blij van worden. Maar ook willen we weten wat jullie missen, waar jullie tegenaan lopen, wat jullie verdrietig maakt of boos. En vooral willen we met elkaar nadenken over mogelijkheden die jullie zien en bedenken hoe we hier vorm aan kunnen geven. Van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te praten op
dinsdagmiddag 3 juli om 15.00 uur in de Ontmoetingskerk. Pier Prins en Bertha Verkerk
[Opgenomen op: 14-06-2018]
Website PGGBU en privacy beleid
Vanaf 25 mei 2018 geldt de Europese wet op bescherming van de privacy van personen. Om die reden zijn vrijwel alle foto's en films (maar ook de rubriek 'In Memoriam') die zichtbaar waren op deze website niet meer zichtbaar, omdat het ondoenlijk was om iedereen die op deze foto's/films te zien waren te benaderen voor toestemming. De definitieve beslissing hieromtrent is nog in behandeling bij het kerkbestuur. Dit kan in de nabije toekomst leiden tot een aanpassing van deze maatregel.

Webmaster, 23 mei 2018.
Actueel Agenda


Site Login & Privacy

Een product van Class Automatisering Geleen | © 2014-2018