Zoek op deze website
 
Welkom!
 
Graag zijn wij een gemeente die voor u en jou iets kan betekenen en waar het elkaar ontmoeten waardevol is. Dat kan op zondag maar ook in de week. Als u niet zo’n kerkganger bent is er door de week van alles te doen. Voorbijgangers, toeristen, belangstellenden, wij heten u en jou van harte welkom in onze protestantse gemeente in Zuid-Limburg.   Ds Pier Prins
 _________________  

Laatste nieuwsberichten | Alles 
Mooie opbrengst stekjes/boekenmarkt 
Na twee weken sjouwen en sleuren kunnen we terugkijken op twee zondagen met een geslaagde stekjes en boekenmarkt. We konden rekenen op grote belangstelling. Dit keer ook in Geleen. Het weer werkte de eerste zondag in Geleen goed mee. Een heerlijk zonnetje boven al dat fleurige groen. En ook de tweede zondag stonden de plantjes er fris gewassen bij. Alleen de kopers en verkopers werden wel erg nat..
Zowel de boeken als de plantjes konden op veel belangstelling rekenen.
Stekjes hebben in totaal 277,85 opgebracht. En de boeken 95,70
Totaal komen we op het mooie bedrag van 373,55
Iedereen reuze bedankt voor de inzet. 
Groeten, Maarten en Iet

[Opgenomen op: 14-05-2018]
Aktie Solidariteitskas 2018 
Binnenkort kunt u weer een brief met acceptgiro verwachten met als motto “Solidariteitskas 2018” Als onderdeel van de PKN wordt onze gemeente aangeslagen per belijdend lid ongeacht de opbrengst van deze acceptgiro actie. We vragen om een bijdrage van € 10 en tot nu toe is de aanslag altijd hoger geweest  dan de opbrengst. Bij de acceptgiro is een toelichting wat er met de inkomsten uit de Solidariteitskas gedaan wordt. In het kort komt het neer op het mogelijk maken van gemeente-opbouwende activiteiten voor die gemeenten die het zelf niet kunnen financieren alsmede activiteiten die buiten een specifieke gemeente vallen zoals bijvoorbeeld doven – en koopvaardijpastoraat. Dank voor uw bijdrage en ik hoop dat massaal gehoor wordt gegeven  aan de oproep. Namens de geldverwingscommissie,
Gerwin Wijsman
[Opgenomen op: 05-05-2018]
Kerkdienstenrooster 2019 
Beste gemeenteleden,
We hebben in december 2017 gecommuniceerd over de besluiten die de kerkenraad genomen had na het gemeenteberaad van november 2017. Toen hebben we ook beloofd om bij u terug te komen over de nog te nemen besluiten ten aanzien van het kerkdienstenrooster in het jaar 2019, zodra die genomen zouden zijn. Dat punt was na het gemeenteberaad van november 2017 namelijk op het bordje van de kerkenraad blijven liggen. Met name de reacties uit Urmond en Beek en Grevenbicht tijdens het gemeenteberaad van november zijn nog eens goed op de hand genomen en meegenomen in de besluitvorming. In diverse sessies hebben de beide moderamina en kerkenraden overleg hierover gehad en uiteindelijk hebben we in de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van maart 2018 hierover unaniem een compromis gesloten. Dit compromis bestaat uit heldere afspraken voor 2019. We zullen in 2019 elke zondag een dienst in één van de twee grote kerken houden en die zal beginnen om 10:30 uur. Dus zowel in de Ontmoetingkerk als de dienst daar is of als de dienst in de Johannes kerk is om half elf voortaan dienst. Dat maakt het mogelijk om voorafgaande aan de dienst in een grote kerk op een bepaald aantal zondagen een dienst in een van de kleine kerken te houden. Er is uiteindelijke voor gekozen om gedurende het jaar 30 diensten te houden in de kleine kerken. Deze zullen verdeeld worden over Beek, Urmond, Grevenbicht en het Gruizenkerkje, waarbij de intentie is om ongeveer hetzelfde aantal diensten als nu in Grevenbicht te houden en in Urmond en Beek, circa 12. Een deel van de diensten (zes in totaal) zal door leden van de eigen gemeente ingevuld gaan worden. We verwachten nieuwe impulsen vanuit onze nauwe samenwerking! Alle diensten, met uitzondering van de diensten op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zullen gezamenlijke diensten zijn, waarbij de ambtsdragers, etc. verzorgd worden door de ontvangende gemeente. We hopen hiermee een stukje helderheid gegeven te hebben ten aanzien van de keuzes die we gemaakt hebben en zullen op een later tijdstip meer details over het rooster 2019 met jullie delen. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. Met vriendelijke groet namens de beide kerkenraden,
Wouter den Dulk en Sietse van der Sluis
[Opgenomen op: 05-05-2018]
17 juni
Kekrtuintreffen Ontmoetingskerk 
Op deze zondag 17 juni houden we een kerk-tuin-treffen in de Ontmoetingskerk. Twee jaar geleden hebben we dat ook gedaan. Wij nodigen u daarvoor van harte uit.  We beginnen met de kerkdienst om 10.30 uur. Aansluitend ontmoeten we elkaar met koffie/thee en iets lekkers in de kerktuin. Bij minder goed weer doen we dit in de Herberg. We gebruiken met elkaar een lichte lunch en sluiten ca. 14.00  uur het programma af. In verband met het eten, graag voor 5 juni opgeven bij Betty Dijkstra, tel: 046-451 75 07, e-mail: han.betty.dijkstra@hetnet.nl In de hal van de Ontmoetingskerk hangt op het mededelingenbord ook een intekenlijst. Via die lijst kunt u zich ook opgeven. Namens de pastorale wijkteams van de wijken 2,3, 4 en 5, van harte welkom!
[Opgenomen op: 05-05-2018]
27 mei
Drielandendag Eupen 
Eens per twee jaar vieren we als Protestantse kerken in de Euregio (Nederland, België en Duitsland) de Drielandendag. Dit jaar vindt deze Drielandendag plaats in Eupen, de hoofdstad van het Duitstalige deel van België. Twee jaar geleden was die in Aachen en vier jaar geleden in de Ontmoetingskerk in Geleen. Het programma op zondag 27 mei ziet er als volgt uit:
10.30-11.00 uur: Aankomst in de Friedenskirche (Klötzerbahn) met koffie en thee.
11.00-12.00 uur: Euregionale kerkdienst (in het Duits en Nederlands)
12.30-13.30 uur: Middageten in de pastorie in de Hookstrasse 40
13.30-15.00 uur: Rondleidingen in de stad, Samen zingen, Kinderprogramma
ca. 15.30 uur:       Afsluiting
Het zou fijn zijn als ook uit onze gemeente net twee jaar geleden een aantal zouden willen deelnemen. In verband met het eten graag opgave bij Pier Prins: email: prins1959@gmail.com / tel. 046 – 436 00 37
Op www. ev-kirche-eupen-neumoresnet.org vindt u meer informatie over de gemeente. Van harte welkom in Eupen
[Opgenomen op: 05-05-2018]

Foto uit Archief  | Alles 


10-12-2013 | Ouderenmiddag Kerk 

Kerkdiensten  | Alles 
27 mei
09:00 uur Urmond
27 mei
10:30 uur Geleen, Ontmoetingskerk
3 juni
09:00 uur Beek
3 juni
10:00 uur Sittard, Johanneskerk

Vervoer naar de kerk
(Momenteel niet beschikbaar)

Kerkdienst beluisteren
Voor mensen die graag diensten vanuit de Ontmoetingskerk thuis willen beluisteren zijn er de volgende mogelijkheden: Via START-radio wordt er elke eerste, tweede en vijfde zondag een kerkdienst uitgezonden die in de Ontmoetingskerk opgenomen is. (De tweede zondag is een herhaling van de eerste.) De uitzending begint om 9 uur, na het nieuws. Vanuit Urmond Is er regelmatig een dienst te beluisteren via LOS-radio, op zondagochtend om 8.50 uur met een herhaling op maandagochtend om 9.50 uur. In de agenda achter in Kerknieuws en op deze website (www.pggbu.nl) onder 'Agenda' kunt u meer informatie over deze uitzendingen vinden.

Filter informatie
U kunt hier aanvinken waarvan u informatie wil zien op deze website.
Geleen e.o.
Sittard e.o.

Actueel AgendaSite Logineen product van class automatisering geleen | © 2015